తాళ్లచెరువు గ్రామ చరిత్ర by ఫాదర్ ఏరువ ఇన్నయ్య From the book of “మా ఊరు తాళ్ళచెరువు” in 1996